POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych jest Usługodawca tj. TORO Performance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, z adresem przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000825262, NIP: 781-200-56-23, REGON: 385375776, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych,

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: [email protected]

3. Administrator postanowił nie powoływać Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest różna, w zależności od konkretnego celu dla jakiego przetwarzane są dane. I tak:

 • jeżeli ma zostać albo została zawarta umowa, której stroną jesteśmy my przetwarzanie danych odbywa się w celu jej realizacji a podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • jeżeli na nas ciąży obowiązek prawny, do którego wypełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych (np. przechowywanie faktur VAT i rachunków w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych, ubezpieczenie pracowników itp.) to podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • jeżeli dążymy do zabezpieczenia swoich prawnie uzasadnionych interesów to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • w pozostałych przypadkach przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, wówczas podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

ODBIORCY DANYCH

1. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do podmiotów zewnętrznych, takich jak: dostawca hostingu, dostawca poczty elektronicznej, operator telefoniczny, firma programistyczna, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe, dostawca systemu płatności online, dostawca systemu do zarządzania fakturami, doradcy podatkowi, kancelaria prawna.

2. Dane osobowe przez nas zgromadzone mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3. Umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej naszej zgody.

4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Ciebie zgodą.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej, niż jest to niezbędne. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane, a także od przepisów prawa i pozyskanych zgód lub innych oświadczeń:

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy – dane osobowe będą przetwarzane przy uwzględnieniu okresu czasu odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, a także przy uwzględnieniu okres przedawnienia wynikającego z Ordynacji podatkowej.
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą oraz przy uwzględnieniu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz podatkowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadasz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 • Podanie przez Ciebie danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych może być niezbędne dla określonego celu.
 • Jeśli nie podasz danych wymaganych ustawą, nie będziemy mogli zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Twojej sprawy objętej wnioskiem (pismem), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podasz swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
 • Jeśli nie podasz danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 • Podanie przez Ciebie danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Ciebie sposób.

INNE INFORMACJE

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL.

2. Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.