I. Postanowienia ogólne
 • Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie toro-performance.com (dalej: Serwis).

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Toro Performance Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529, Poznań (dalej: Administrator).

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

 • Zbierane przez Administratora dane będą:
  – przetwarzane zgodnie z prawem,
  – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
 • Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a.) komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  b.) promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c.) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d.) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lata liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu
 • Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  a.) podmiotom powiązanym z Administratorem
  b.) podmiotom współpracującym z Administratorem,
  c.) podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
  d.) podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  e.) podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  f.) kancelariom prawnym.

 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą
 • Użytkownik Serwisu ma prawo:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych
  - sprostowania danych
  - usunięcia danych
  - ograniczenia przetwarzania danych
  - przenoszenia danych
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora
  - wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

 • W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

Search